POLITYKA PRYWATNOŚCI DALMA SP. Z O.O.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako RODO), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest DALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000779669, NIP 7221632630, tel/fax 1: 058 684 – 17 – 13, tel/fax 2: 058 685 – 19 – 12, adres e-mail: dalmadaria@poczta.onet.pl, (dalej: Administrator);

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE I PRZEZ JAKI OKRES ADMINISTRATOR PRZETWARZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

CEL PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OKRES PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH
Wykonanie łączącej nas z Państwem umowy, realizacja Państwa próśb w związku z obsługą transakcji, czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Okres trwania czynności zmierzających do zawarcia umowy (w razie gdy do jej zawarcia nie doszło), a w przypadku zawarcia umowy: okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych.
Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych, urzędu celnego). Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa.
Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych inwestycjach, aktualnościach, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms. Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO wyrażona zgoda albo prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora (w przypadku marketingu bezpośredniego). Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową ? do czasu wycofania tej zgody.
W przypadku kandydatów do pracy u Administratora - przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują. Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, art.? przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy ? podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ? podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności. Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora. okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości. Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

Oprócz tego, że będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas absolutnie niezbędny do osiągnięcia odpowiedniego celu, będziemy je następnie przechowywać odpowiednio zapisane i chronione przez taki okres czasu, przez jaki mogłyby powstać odpowiedzialności z tytułu ich przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w każdym, danym momencie. Po przedawnieniu się ewentualnych działań, w zależności od każdego przypadku, przystąpimy do usunięcia Twoich danych osobowych.

KTÓRE Z PAŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOR PRZETWARZA?

W zależności od powyżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator będzie potrzebował różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail,;
  • dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów oraz  związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.

W JAKI SPOSÓB ADMINISTRATOR POZYSKUJE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami. Państwa dane możemy także otrzymać od współpracujących z nami podmiotów, w ramach naszej z nimi współpracy.

JAKIE MACIE PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA  DANYCH OSOBOWYCH?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo do uzyskania kopii danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ? w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego. Wyjaśnienie charakteru poszczególnych uprawnień znajduje się w tabeli poniżej. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt bezpośrednio z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej oraz w sposób szczegółowo wskazany w ust. 7 Polityki Prywatności.

RODZAJ PRAWA WYJAŚNIENIE PRAWA
PRAWO DO INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Administrator przekazuje ? na Państwa żądanie ? informacje o przetwarzaniu danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, planowanym terminie usunięcia danych.
PRAWO DO UZYSKANIA KOPII DANYCH Administrator przekazuje - na Państwa żądanie ? kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą.
PRAWO DO SPROSTOWANIA Administrator ma obowiązek usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych oraz uzupełniać je jeśli są niekompletne; W każdym przypadku, należy mieć na uwadze, że poprzez aktywne udostępnienie nam jakąkolwiek drogą swoich danych osobowych, oświadczacie Państwo, że są one prawdziwe i dokładne oraz że zobowiązujcie się powiadomić nas o jakiejkolwiek zmianie zaistniałej w tych danych. Jakakolwiek strata lub szkoda wyrządzona Administratorowi lub jakiejkolwiek osobie trzeciej, na skutek podania błędnej, nieprawdziwej lub niekompletnej informacji, pozostanie Państwa wyłączną odpowiedzialnością.
PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH Możecie Państwo żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbedne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane lub w przypadku braku podstawy przetwarzania danych.
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA Może Państwo żądać, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Państwa danych osobowych do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeśli Państwa zdaniem Administrator posiada nieprawidłowe dane lub przetwarza je bezpodstawnie.
PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH W zakresie w jakim dane są przetwarzane (i) w związku z zawartą umową lub (ii) wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane osobie, której dane dotyczą (Państwu) w formacie umożliwiającym ich odczyt maszynowy. Dopuszczalne jest również zlecenie Administratorowi przez Państwa przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi pod warunkiem istnienia technicznych możliwości u Administratora i takiego podmiotu.
PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH Możecie się Państwo w każdym momencie sprzeciwić przetwarzaniu danych w celach marketingowych. Nie macie Państwo obowiązku uzasadniania takiego sprzeciwu.
PRAWO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC INNYCH CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH Z UWAGI NA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ Możecie Państwo w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celu uzasadnionego interesu Administratora w celu innym niż marketing. Użytkownik powinien uzasadnić taki sprzeciw wskazując swoją szczególną sytuację, która zdaniem Państwa uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem przez Administratora.
PRAWO WYCOFANIA ZGODY W przypadku, w którym dane osobowe sa przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, możecie Państwo w każdym czasie taką zgodę cofnąć. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody.
PRAWO DO SKARGI W przypadku uznania, że przetwarzanie odbywa się w sprzeczności z przepisami RODO lub innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, Użytkownik może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK MOŻECIE PAŃSTWO ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć:

za pomocą poczty elektronicznej: dalmadaria@poczta.onet.pl

listownie: DALMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sienkiewicza 11, 18-200 Wysokie Mazowieckie, z dopiskiem RODO.

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek ? zwróci się do wnioskodawcy
o dodatkowe informacje.

Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat/ radca prawny).

Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.

Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.

CZY PODANIE PRZEZ CIEBIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością prowadzenia działań na Państwa żądanie) w celu zawarcia Umowy lub wykonania przez Administratora umowy. Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres dalmadaria@poczta.onet.pllub pocztą tradycyjną na powyżej podany adres DALMA sp. z o.o.

KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora. W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi: informatyczne, księgowo-finansowe, audytorskie, kurierskie, dostawcze, prawne, telekomunikacyjne, jak również podwykonawcy, przy pomocy których Administrator prowadzi działalność gospodarczą  ? a którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

CZY PAŃSTWA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH?

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i organizacji międzynarodowych.

CZY BĘDZIEMY STOSOWAĆ WOBEC PAŃSTWA  PROFILOWANIE/ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI?

Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.